Index

Zuid-West College

Hoofdstuk 5 Onze ondersteuning

Onze missie is: “Iedere leerling met gerichte aandacht uitdagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen, als leerling én als persoon”.

Eén van onze kernwaarden is ‘warm’. Warm staat voor goed zicht op en juist handelen naar en met onze leerlingen.

Dit betekent dat we iedere leerling willen ondersteunen in wat hij of zij nodig heeft. Dit kunnen ondersteuningsbehoeften zijn op het gebied van leren, welzijn of gedrag.

Het Zuid-West College heeft een breed ondersteuningsaanbod, dat bestaat uit basisondersteuning en extra ondersteuning, welke zijn beschreven in ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP).

Met het persoonlijk ontwikkelrapport proberen wij voor iedere leerling in kaart te brengen waar de behoeften liggen. Het ZWC heeft meerdere activiteiten om te kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen.

5.1 Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam (OT) op het Zuid-West College bestaat uit de Coördinator Passend Onderwijs (COPA), ondersteuningscoördinatoren, de leerlingcoördinatoren, ondersteuningsbegeleiders, RT’er, de decaan, de APC’er (anti-pestcoördinator) en de leden van het JES (Jeugdhulp En School).

Het ondersteuningsteam houdt toezicht op de basisondersteuning en zorgt ervoor dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de juiste persoon terecht komen. Leerlingen met extra ondersteuning worden in het JES besproken. Deelnemers aan het JES zijn de coördinator Passend Onderwijs, de ondersteuningsbegeleiders, de leerlingcoördinatoren, School Maatschappelijk Werk (SMW), de consulent School OndersteuningsTeam van het Samenwerkingsverband (SOT), de leerplichtambtenaar, de CJG-koppelgenoot en de jeugdverpleegkundige.

De consulent School OndersteuningsTeam geeft advies bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. School Maatschappelijk Werk voert gesprekken met leerlingen die lichte, kortdurende ondersteuning op sociaal emotioneel gebied nodig hebben en kan ook doorverwijzen. De jeugdverpleegkundige voert het 1ste klasonderzoek uit en neemt een digitale vragenlijst af bij de 3de klassen. Als een leerling veelvuldig ziek wordt gemeld, kan de jeugdarts worden ingeschakeld. De school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs maken deel uit van een samenwerkingsverband. Het Zuid-West College is aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV Zuid-Holland West.

Het adres van het samenwerkingsverband is:

SWV Zuid-Holland West
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
Tel. 070 315 63 55

Meer informatie kunt u vinden op: www.swvzhw.nl

5.2 Anti-pestbeleid

Wordt er op het Zuid-West College gepest?

Een veel gestelde vraag.

Graag zouden we willen antwoorden dat er niet gepest wordt, maar op iedere school komt pesten voor. Het belangrijkste is dan dat het goed wordt opgelost en daar zijn we op het Zuid-West College goed in.

Om pesten te voorkomen zetten we meerdere zaken in:

  • We hebben een anti-pestcoördinator (APC) Onze APC is mevrouw Korkmaz. De APC geeft voorlichting aan leerlingen én medewerkers. Ook organiseert zij jaarlijks de week tegen pesten op het ZWC, een week waarin alle leerlingen verschillende activiteiten ondernemen, zoals bezoek van een voorstelling over pesten op social media, het doen van een antipest-spel en het kijken van een film over de gevolgen van pesten.
  • Onze leerlingen krijgen anti-pestlessen van de mentor, de APC en de wijkagent.
  • In al onze klassen wordt aandacht besteed aan weerbaarheid.
  • Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) krijgen aan het begin van hun schoolcarriere op het ZWC een verkorte versie van het anti-pestprotocol en het contract “veilig in de school”. Hierin staan onder andere onze schoolregels. Het protocol en het contract moeten door de leerling ondertekend worden.

Pesten kan mondeling, per chat of per mail gemeld worden bij de mentor, de APC of de vertrouwenspersoon.

Ons anti-pestprotocol kunt u hier nalezen: 2021-2023 Anti-pestprotocol ZWC
Hierin staat vermeld wat we als school doen, zowel preventief als op het moment zelf. Pesten kan leiden tot verwijdering van school.

5.3 De mentor

De mentor is één van de belangrijkste personen in de school. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt van leerlingen en ouders. De mentor volgt de resultaten, gedrag en aanwezigheid van de leerlingen. Hij of zij heeft hierover drie keer per jaar contact met ouders en leerling in de vorm van voortgangsgesprekken. De mentor begeleidt het groepsproces in de klas. En hij of zij lost problemen op met en tussen leerlingen, bijvoorbeeld pestgedrag in de klas en op school.

Ook voert de mentor drie keer per jaar een mentorgesprek met de leerling over de studievoortgang/resultaten, gedrag en welzijn. We gebruiken hiervoor de ‘schijf van vijf’.

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de ondersteuningsbegeleider een Ontwikkelings-PersPectief (OPP) samen met de leerling, ouders, mentor en de Coördinator Passend Onderwijs of de leerlingcoördinator. De ondersteuningsbegeleider begeleidt dit proces en evalueert het OPP na ongeveer zes weken met ouders en leerling.

5.4 Vertrouwenspersoon

De school wil seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie voorkomen en bestrijden. Personeel en leerlingen kunnen de hulp inroepen van de interne vertrouwenspersoon. Elke melding wordt uiterst vertrouwelijk behandeld en objectief en grondig onderzocht. Er worden zo snel mogelijk gepaste, corrigerende maatregelen genomen tegen iedereen die een ander lastig valt of kwetst naar sekse, geloof of afkomst. De naam van de interne vertrouwenspersoon op onze school is mevrouw F. Anahnah.

We hebben ook externe vertrouwenspersonen. Hier kan gebruik van gemaakt worden als we op school niet de juiste afhandeling kunnen bieden.

De heer N. van der Perk en mevrouw H. te Raa zijn de vertrouwenspersonen Integriteit binnen Lucas Onderwijs. Een (vermoeden van een) misstand, kunt u via mevrouw L. Eelkema bij hen melden. Mevrouw Eelkema is telefonisch bereikbaar op 070 – 300 11 55 of per e-mail via [email protected].

Wanneer ouders of leerlingen vermoeden dat er sprake is van seksuele intimidatie kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspectie, telefoon 0900 111 31 11.

5.5 LWOO

Een leerling kan vanuit de basisschool een advies krijgen met ‘lwoo’, leerwegondersteunend onderwijs. De leerlingen met leerachterstanden tussen de 25% en 50% op begrijpend lezen en/of rekenen hebben recht op leerwegondersteuning.

Wanneer een leerling een lwoo-advies heeft, betekent dit dat de school extra geld krijgt om de leerling te kunnen ondersteunen en om zo achterstanden weg te kunnen werken.

Op het Zuid-West College zetten we deze gelden in voor de volgende ondersteuning:

  • KompasKlas (zie H3.2)
  • Extra mentorbegeleiding (6,6 klokuur op jaarbasis per leerling)
  • ZW-uren (bijlessen)
  • Extra uren Nederlands, Engels en wiskunde op de lessentabel
  • Persoonlijk ontwikkelrapport

Daarnaast wordt er maatwerk geboden. Wanneer bovenstaande ondersteuning niet toereikend is, kijken we samen met de leerling, ouder(s)/verzorger(s), mentor en de coördinator passend onderwijs naar een passende oplossing. Hierbij valt te denken aan een ondersteuningsbegeleider, externe coach of training.

5.6 ZW-uren

Onze leerlingen krijgen ZW-uren aangeboden, ‘Zuid-West-uren’ of ‘Zelfstandig Werken-uren’. Een aantal lesuren in de week mogen de leerlingen, aan de hand van de weekplanner en hun ontwikkelrapport, zelf een keuze maken wat ze dat uur gaan doen. De keuze kan zijn: ondersteuning, verdieping of talentontwikkeling. Het keuzeproces gaat via Magister en wordt begeleid door de mentor.

ZW-uren
Ondersteuning Verdieping Talentontwikkeling
Bijles Nederlands Een vak naar keuze Naschoolse sport
Bijles Engels T.O.P. Kunstworkshops
Bijles wiskunde Samenwerken Muziekworkshops
Bijles rekenen Stiltetijd Dramaworkshops
Huiswerkbegeleiding Typecursus ICT-workshops
Studievaardigheden Cursus jongerenrechtbank Zwemdiploma halen
Een vak naar keuze profielwerkstukbegeleiding

De ZW-uren zijn onderdeel van het verplichte curriculum en worden daarom gratis aangeboden.

5.7 Sociale vaardigheidstraining

Alle leerlingen krijgen in groepsverband trainingen aangeboden op het gebied van sociale vaardigheid. De trainingen zijn gericht op het neerzetten van een veilige, fijne groepssfeer, waar ruimte is om te ontwikkelen als leerling en als persoon.

We bieden deze trainingen aan in samenwerking met Centrum 16*22, Sabra’s Bootcamp & MEION.

5.8 SchoolOndersteuningsProfiel

In ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) staat omschreven wat het Zuid-West College biedt aan basisondersteuning en extra ondersteuning. Ook staat er een uitgebreide omschrijving van welke leerweg ondersteunende activiteiten wij aanbieden met de gelden van lwoo.

Daarnaast staat omschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie.

Ons SOP is hier te vinden: SOP-2022-2023-ZWC.

5.9 Het CJG

Als school werken wij samen met verschillende ketenpartners als het aankomt op ondersteuning. Eén van deze partners is het CJG, Centrum Jeugd en Gezin:

De gezondheid van uw kind. Onderzoeken en begeleiding van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen.

Onze school werkt samen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders de plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen samen met ouders de groei en ontwikkeling van kinderen.
Dit gebeurt tijdens een aantal vastgestelde momenten in de schoolperiode van het kind, waarvoor u een uitnodiging ontvangt.

Gezondheidsonderzoek Voortgezet Onderwijs en Jongerenconsult
Op het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen twee gezondheidsonderzoeken aangeboden. Het eerste gezondheidsonderzoek vindt plaats in de 1e klas vmbo en 2e klas havo/vwo. Alle leerlingen krijgen een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Tijdens deze afspraak wordt gesproken over groei, ontwikkeling en leefwijze. Het tweede onderzoek (jongerenconsult) is voor de 3e klas vmbo en de 4e klas havo/vwo en start met een Check Up door het invullen van een vragenlijst. Deze lijst geeft direct feedback over de eigen gezondheid. Een aantal leerlingen wordt naar aanleiding van de uitkomst van de vragenlijst of indien de leerling dit zelf verzoekt een gesprek aangeboden met de jeugdverpleegkundige.

Extra ondersteuning
Het is voor kinderen, jongeren en hun ouders altijd mogelijk om bij de jeugdartsen of
jeugdverpleegkundigen langs te komen voor een extra onderzoek of gesprek. Aanleiding hiervoor kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over groei, gehoor, gedrag of gezondheid. Bel hiervoor het CJG: 070- 7528000.

Ook neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige deel aan de zorgstructuur van de school.

Vaccinaties
Kinderen in Nederland krijgen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aangeboden. De inentingen in dit programma zorgen voor bescherming tegen bepaalde infectieziekten. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG voeren deze inentingen uit. Uw kind ontvangt daarvoor automatisch een uitnodiging. Meer informatie: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Gegevens van uw kind
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG gebruiken de persoonsgegevens uit de leerling administratie van de school. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit aangeven bij school. Wanneer uw kind niet verschenen is op de afspraak, neemt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige telefonisch contact met u op. Als dat niet lukt wordt zo nodig aan de school gevraagd hoe het met uw kind gaat, tenzij u hiertegen bezwaar heeft gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG. Op werkdagen kan dit telefonisch via 070-7528000. Kijk ook op de website www.cjgdenhaag.nl