Index

Zuid-West College

Hoofdstuk 2 Ons doel

Wat is ons doel?

Wij gaan voor jouw en óns perspectief: kwalitatief, betekenisvol en gedifferentieerd onderwijs, in een kleinschalige, realistische leeromgeving. Waar wij – onze medewerkers en onze leerlingen – elkaar zien en (er)kennen en samen werken aan een plezierige en rendabele schooltijd!

We hebben 5 kernwaarden:

 • Warm
 • Loyaal
 • Gedreven
 • Duidelijk
 • Plezier

Onze kernwaarden zijn onze basis en zijn daarmee ook de rode draad in onze school. Vanuit de kernwaarden geven wij ‘handen en voeten’ aan onze missie, visie en belofte. Aan iedere kernwaarde hangen doelen. Deze doelen kunnen we op verschillende manieren meten. Met de meting wordt aangetoond of onze doelen – en daarmee onze missie – behaald zijn.

2.1 Onze missie

Iedere leerling met gerichte aandacht uitdagen om op zijn of haar niveau het beste uit zichzelf te halen als leerling én als persoon.

2.2 Onze visie

Onderwijs doen en maken we samen: met de leerlingen, de ouders/verzorgers, de OOP-medewerkers, de OP-medewerkers, de directie en de omgeving. Zo kunnen we een leerling écht alles bieden om voorbereid te zijn op een mooie toekomst. We benutten daarbij onze kracht. Leidraad hierbij vormen vijf kernwaarden, die goed bij ons passen en tegelijkertijd veelbelovende ambities in zich meedragen:

Warm
Op het Zuid-West College laten wij onze leerlingen zelf ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen, om met een goede uitrusting zelfstandig deel uit te maken van de samenleving. Dit bieden wij aan in een warme, kleinschalige leeromgeving. Wij bieden oprechte, persoonlijke aandacht voor zowel de leerling als de persoon daarachter.

Gedreven
Wij hebben zicht op de leerlingen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Onze leerlingen maken deel uit van dit proces; zij weten hun do’s & don’ts. Met onderbouwde middelen bewaken wij samen de voortgang van het leerproces. We bieden verschillende werkvormen aan om rekening te houden met de verschillen in leren, hierdoor wordt iedere leerling op maat bediend. Er is ruimte voor uitgebreide ondersteuning, verdieping en talentontwikkeling. Wij zijn gedreven om iedere leerling met een passend diploma het Zuid-West College te laten verlaten.

Plezier
Ons voornaamste doel is om samen met onze leerlingen een mooie, plezierige en rendabele schooltijd te hebben. De kennis en vaardigheden worden daarom betekenisvol aangeboden in een vakoverstijgende, moderne samenwerking en door simulatie. Door leerlingen in een op waarheid beruste omgeving zelf te laten ervaren waar ze de geleerde stof voor in kunnen zetten en door positieve feedback te geven, wordt leren een combinatie van nuttig én leuk. Buitenschoolse activiteiten dragen bij aan de algemene, sportieve, creatieve en muzikale ontwikkeling van onze leerlingen.

Loyaal
Onze leerlingen en medewerkers zijn loyaal: aan elkaar, aan de school én aan de samenleving. Wij zijn wereldburgers en zetten ons in om de wereld een mooie, schone en veilige plek te laten zijn voor iedereen. Dat doen we door participatie in projecten, samenwerking met externe partijen en onze omgang met elkaar.

Duidelijk
Op het Zuid-West College zijn we duidelijk en open naar elkaar; medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en externen. We communiceren over het ‘hoe’ en ‘waarom’ bij alles wat we doen. We staan voor ‘afspraak is afspraak’. Onze werkwijzen zijn bij alle betrokkenen bekend en zijn de basis van een goede samenwerking om een succesvolle toekomst tegemoet te gaan.

Noot:
Onze onderwijskundige visie is gebaseerd op de onderwijstheorie van het constructivisme, geïnspireerd met waarden uit het connectivisme en constructionisme, met daarin sterke voorkeuren naar blended learning, gepersonaliseerd leren, simulatie- en betekenisvol onderwijs.

2.3 Onze belofte

De vijf kernwaarden staan nooit op zichzelf: we nemen ze in samenhang als leidraad voor ons dagelijks handelen en de manier waarop we naar onze school kijken. De samenhang en wisselwerking tussen de waarden schept ook een duidelijk kader aan onze (door)ontwikkeling: bij alle stappen die we zetten gebruiken we ze als richtinggevend instrument. Zo werken we toe naar onze missie en kunnen we iedere leerling een belangrijke belofte doen: ‘Gaan voor jóúw perspectief!’

2.4 Onze doelen

Aan iedere kernwaarde hangen doelen. Deze doelen zijn meetbaar met verschillende instrumenten.

De doelen waar we de komende 4 schooljaren o.a. aan gaan werken, zijn:

Warm:
Wij hebben goed zicht op ieders sterke punten en ontwikkelpunten en handelen hier samen naar, binnen een veilige leer- en leefomgeving.

Voor de leerlingen:

 • Bij het leerling-tevredenheidsonderzoek wordt een cijfer boven het landelijk gemiddelde gescoord, betreffende ‘veiligheid’.

Voor de ouder(s)/verzorger(s):

 • Bij het oudertevredenheidsonderzoek wordt een cijfer boven het landelijk gemiddelde gescoord, betreffende ‘veiligheid’.

Loyaal:
Wij zijn meer dan een school, wij zetten ons in voor elkaar, de wijk en de gehele maatschappij.

Voor de leerlingen:

 • 95% van de stages van de leerlingen sluit aan op de gekozen beroepsrichting.

Gedreven:
Wij streven naar het beste resultaat met en voor onze leerlingen.

Voor de leerlingen:

 • 100% van de leerlingen heeft een persoonlijk ontwikkelrapport, waarin zijzelf acties hebben aangegeven ter verbetering van hun resultaten.
 • 96% – 100% van onze leerlingen op alle niveaus slaagt met een diploma.
 • Gemiddeld 90% van onze leerlingen haalt het juiste referentieniveau in de overgang van leerjaar 1 naar 2, 2 naar 3 en 3 naar 4.

Voor de ouder(s)/verzorger(s):

 • Bij het oudertevredenheidsonderzoek wordt een cijfer boven het landelijk gemiddelde gescoord, betreffende ‘aanbod’.

Duidelijk:
Wij communiceren duidelijk en open met elkaar. Ons principe is: afspraak = afspraak.

Voor de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s):

 • ‘De Wegwijzer’ is een leidend document voor leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Plezier:
Wij werken samen aan een mooie, fijne en rendabele schooltijd en combineren het nuttige met het aangename.

Voor de leerlingen:

 • Bij het leerling-tevredenheidsonderzoek wordt een cijfer boven het landelijk gemiddelde gescoord, betreffende ‘tevredenheid’ (aanbod).
 • Ieder leerjaar heeft 1 reis in het jaarprogramma opgenomen.
 • Per schooljaar worden er minimaal 2 (naschoolse) activiteiten georganiseerd.
 • Ieder leerjaar heeft een cultuurprogramma.
 • Ieder leerjaar heeft een sportprogramma.

2.5 Onze instrumenten

Om onze doelen te meten, maken we gebruik van verschillende instrumenten. Bij deze instrumenten wordt ook uw hulp en die van onze leerlingen gevraagd.

 • Tevredenheidsonderzoeken
  Iedere 2 jaar nemen we een tevredenheidsonderzoek af bij onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). In dit (digitale) onderzoek wordt gekeken hoe er wordt gedacht over de veiligheid in de school, het onderwijsaanbod en de ondersteuning. Er kunnen cijfers gegeven worden voor deze onderwerpen. De cijfers worden afgezet tegen een landelijk gemiddelde. Met deze input kunnen wij onze organisatie verbeteren.
 • Evaluaties
  Iedere week krijgen onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) de ZWC-update per mail. In deze nieuwsbrief geven we een kijkje in de klas. Via de ZWC-update worden digitale evaluaties via MS Forms (onderdeel van Office 365, waar wij mee werken) uitgezet, zowel voor onze leerlingen als hun ouder(s)/verzorger(s). Met de uitkomsten van deze evaluaties weten wij of we de juiste stappen zetten en krijgen we input voor een vervolg.
 • Klankbordgroepen
  Iedere 3 maanden vindt er zowel een ouder- als leerlingklankbordgroep plaats. Een klankbordgroep bestaat uit leerlingen of ouders, de directie en de MR. In een gesprek bespreken we hoe de stand van zaken op dat moment in de organisatie is. We wisselen tips, adviezen en complimenten uit, zodat we samen verder bouwen aan een perfecte organisatie.
 • 6-rollen app
  In de lessen maken wij gebruik van de methodiek ‘de 6 rollen van de leraar’ van Martie Slooter. Onze docenten zijn door mevrouw Slooter zelf getraind om de lessen gestructureerd en betekenisvol aan te bieden.De directie en de docentencoaches doen lesbezoeken bij alle docenten, om zo de kwaliteit van de lessen te waarborgen. We maken hiervoor gebruik van de 6-rollenapp. Ook vragen wij onze leerlingen om lessen te beoordelen, ook met de app, omdat de bevindingen van onze leerlingen ervoor zorgen dat onze lessen nog leuker, interessanter en doeltreffender worden.
 • Persoonlijk ontwikkelrapport
  Al onze leerlingen hebben een persoonlijk ontwikkelrapport. In dit rapport staan de behaalde cijfers en wordt, met behulp van RTTI, OMZA en Diatoetsen, gekeken waar de sterke en ontwikkelpunten en de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen liggen. Zowel de vakdocenten áls de leerling vullen acties in om zo te zorgen dat de juiste begeleiding geboden kan worden en een prachtig vmbo-diploma gehaald kan worden.
  De gegevens vanuit het persoonlijk ontwikkelrapport worden ook in een groepsplan verwerkt. Met het groepsplan kunnen de docenten de lessen makkelijker en gerichter voorbereiden, om zo het beste uit de leerlingen te halen.

  • RTTI/OMZA
   Wij hebben graag inzicht in het leerproces van onze leerlingen. Dit doen we uiteraard door te toetsen en hier cijfers aan toe te kunnen. Met behulp van RTTI kunnen we echter áchter het cijfer kijken, de ene 6 is namelijk de andere niet. Met RTTI zien we waar we leerlingen verder mee kunnen helpen.De letters van RTTI staan voor:

De R van Reproductie is wat een leerling uit het hoofd moet kennen: woorden, begrippen, formules, regels, belangrijke feiten.

T1 staat voor Training, het toepassen van een getrainde procedure in een bekende context: een grammaticaregel, veiligheidsvoorschriften, of een formule.

T2 staat voor Transfer, het toepassen van wat geleerd is, maar dan in een nieuwe combinatie, situatie of context.

I staat voor Inzicht; vanuit verschillende perspectieven analyseren, doorgronden en een oplossing construeren.

Naast RTTI maken we ook gebruik van OMZA. Dit zijn de gedragsindicatoren die het leren van de leerling beïnvloeden. Kan een leerling bijvoorbeeld zijn aantekeningen terugvinden (Organisatie)? Doet hij actief mee in de les (Meedoen)? Staat hij open voor feedback (Zelfvertrouwen)? Is hij zelf in staat tot kritische reflectie (Autonomie)?

In het persoonlijk ontwikkelrapport worden acties omschreven om zo de onderdelen te verbeteren of juist te verdiepen. Deze acties worden zowel door de mentor, vakdocent als de leerling zelf gegeven.

  • Diatoetsen / JIJ-toetsen
   In leerjaar 1, 2 en 3 worden de Diatoetsen afgenomen. Dit zijn methode-onafhankelijke volgtoetsen en geven ons inzicht of de leerling op het juiste referentieniveau scoort. Ook kunnen we zien waar de sterke en ontwikkelpunten van de leerling liggen, zodat wij, de docenten, maar ook de leerling zelf, acties kan in het persoonlijk ontwikkelrapport kan formuleren, om te zorgen dat de leerresultaten op het juiste niveau (of misschien zelfs daarboven) zitten. Bij de ISK-leerlingen gebruiken we hiervoor de JIJ-toetsen, een methode-onafhankelijke volgtoets, ingericht voor leerlingen die de Nederlandse taal niet als eerst taal hebben.
  • Ondersteuningsbehoefte
   In het ontwikkelrapport staan ook de ondersteuningsbehoeften van een leerling omschreven. Bijvoorbeeld: “ik zit vooraan bij alle lessen”, dit kan zijn omdat de leerling het bord niet goed kan zien of omdat hij/zij op een andere plek in de klas wordt afgeleid. Deze ondersteuningsbehoeften worden in overleg met de mentor geformuleerd. De mentor voert 3 voortgangsgesprekken op jaarbasis met u en uw kind. Hierin wordt het ontwikkelrapport en de daarbij behorende acties besproken en geëvalueerd. De mentor voert ook jaarlijks meerdere gesprekken met uw kind aan de hand van de Schijf van Vijf. Deze gesprekken hebben een LOB-gerelateerd karakter: wat doe ik?, wat kan ik?, wat vind ik leuk, waar loop ik tegenop?, etc.
 • MMP
  MMP, het Magister Management Platform, is een instrument voor de directie, de examensecretaris en de vaksectievoorzitters. In dit programma zien we alle behaalde resultaten. We houden zo een vinger aan de pols of we op het juiste niveau zitten en kunnen bijsturen op het moment dat het nodig is.
  Een diploma van het Zuid-West College is geen ‘toevallige uitkomst’, maar een doelgericht proces dat van leerjaar 1 t/m 4 wordt uitgevoerd.